Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФППМ

в.с. САНТА МАРИНА, гр. Созопол

 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ

Работата на служителите на ФППМ е подчинена на принципите на законност, лоялност, професионализъм, отговорност, отчетност и избягване на конфликти нa интереси.

Служителите на ФППМ следват поведение, което не накърнява престижа на организацията. При изпълнение на служебните си задължения, както и в обществените си отношения извън работното място служителите на ФППМ се придържат към поведение, което не накърнява достойнството на личността и авторитета на организацията.

Служителите на ФППМ спазват благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното им положение.

Служителите на ФППМ спазват приетите етични норми и стандарти в професионалната си дейност и стандартите на работа и поведение, приети и наложени от фирмата.

ДОВЕРИЕ И ПОЧТЕНОСТ

Взаимоотношенията между служителите ФППМ както и взаимоотношенията между служителите и клиентите се създават, изграждат и развиват на базата на честност, почтеност и съпричастност.

Уважението и зачитането на личността и достойнството на другите е неотменно задължение на всеки един служител.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Служителите на ФППМ са длъжни да не разпространяват конфиденциална информация за клиентите. Конфиденциалната информация за клиентите обхваща:

  • лични данни на клиентите;
  • информация за собствеността на клиентите, що се отнася до документите за собственост и точните адреси на имотите;
  • всякаква друга информация, предварително определена от клиента като конфиденциална.

ЛОЯЛНОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

Служителите  изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено. Те са длъжни да защитават и подкрепят законовите интереси на своите клиенти, като в същото време се отнасят към всички ангажирани страни честно и почтено.

РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Служителите спазват принципа на равнопоставеност в отношенията си с клиенти, независимо от националност, расова или етническа принадлежност, възраст, пол, политически или други убеждения.                  

ПРИОРИТЕТ НА ИНТЕРЕСА НА КЛИЕНТА

Интересите на клиентите са с приоритет пред  личния интерес на всеки служител на ФППМ. Служителите на ФППМ действат с разбиране и съпричастност към нуждите на клиентите.

ИЗБЯГВАНЕ НА КОФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ     

Служителите на ФППМ не допускат да бъдат поставяни във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и да приемат подаръци, услуги, пари или други облаги, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.

Служителите на ФППМ се стремят да избягват всякакви ситуации, пораждащи конфликт на интереси, а при възникването на такива полагат необходимите усилия за преустановяването им, като уведомяват непосредствения си ръководител.

Онлайн резервации

Анкета

  • Какво мислите за ежеседмичния бюлетин на комплекс "Санта Марина"?